Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 55-то заседание на Общински съвет–Русе

На основание чл.23, чл.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет–Русе на 55-то заседание, което ще се проведе на 26.01.2007 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, пл.Свобода № 6, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане на възможностите за създаване на съвместно акционерно дружество за обществен транспорт.

Предложение –кмет

2. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Предложение – кмет

3. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-5025 в ж.к.”Родина”, гр. Русе

Предложение – кмет

4. Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, жк “Дружба-3”, жб ”Мая”, вх.В, ет.1.

Предложение – кмет

5. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

6. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – вх.№ 16/07

Предложение – кмет

7. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – вх.№ 17/07

Предложение – кмет

8. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – вх.№ 19/07

Предложение – кмет

9. Промяна на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2007 г.

Предложение – кмет

10. Определяне на размера на такса битови отпадъци за 2007 година.

Предложение – група общински съветници

11. Допълване на състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол /КПСК/.

Предложение – кмет

12. Промяна в наименованието на общинския съвет по наркотични вещества.

Предложение – кмет

13. Допълване предмета на дейност и увеличаване на личния състав на ОП“Пътно поддържане и сигнализация“, както и допълване на Наредба 16 на ОбС.

Предложение – кмет

14. Допълване на предмета на дейност и числеността на Общински младежки дом-Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

15. Създаване на Комплекс за социални услуги в сградата на бул.”Гоце Делчев” 35, град Русе.

Предложение – кмет

16. Годишен план за ползване на горите от общинския горски фонд за 2007 година.

Предложение – кмет

17. Промени в Наредба 16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

18. Удостояване на Здравко Кисьов – поет и преводач, с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.

Предложение – кмет

19. Даване мандат на делегата и зам.-делегата в Общото събрание на НСОРБ за подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ

Предложение – председател на ОбС

20. Необходимост от подмяна на рентген диагностичен апарат

Предложение – общински съветник

21. Промяна основния капитал на „Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД

Предложение – председател на ОбС

22. Опрощаване на публични вземания на Георги Русков Русанов

Предложение – председател на ОбС

23. Питания

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/