Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 58-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет–Русе на 58-то заседание, което ще се проведе на 13.04.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги” на VІ етаж на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на Решение №1141/2006 г. на ОбС-Русе относно минималните цени при разпореждане с общински имоти.

Предложение – общински съветник

2. Утвърждаване на списъци на общински жилища, отдавани под наем, продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, ведомствени и резервни.

Предложение – кмет

3. Учредяване на безвъзмездно право на управление на Агенцията по заетостта, дирекция “Регионална служба по заетостта”-Русе, на имот по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС.

Предложение – кмет

4. Безвъзмездно право за управление на част от общински недвижим имот на Регионалната дирекция за социално подпомагане в гр.Русе.

Предложение – кмет

5. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на ИАОС на част от общински недвижим имот по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС.

Предложение – кмет

6. Приемане на Устав на акционерно дружество “Проект Русе” и решение за апортиране на имот общинска собственост в капитала на дружеството.

Предложение – кмет

7. Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот, частна общинска собственост.

Предложение – група общински съветници

8. Промяна в Решение №324 на ОбС-Русе, прието с Протокол №18/ 24.09.2004 г.

Предложение – кмет

9. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Русе – местността Кръста.

Предложение – кмет

10. Откриване на конкурсна процедура за продажба на общински недвижими имоти в град Русе, местност Слатина в Индустриален парк-Русе.

Предложение – кмет

11. Отмяна на т.2, 3 и 4 от Решение №820/2005 г. и на Решение №867/2006 г. на ОбС и продажба на имот – частна общинска собственост.

Предложение – група общински съветници

12. Отмяна на Решение №1008 на ОбС-Русе, прието с Протокол №48/ 23.06.2006 г., Решение №1075, прието с Протокол №51/29.09.2006 г., и т.2, 3, 4, 5 и 6 на Решение №969/Протокол №47/26.05.2006 г. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот по ул. «Гоце Делчев» 35, гр.Русе.

Предложение – кмет

13. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за учредяване право на строеж чрез придобиване в собственост на Община Русе на обекти в новопостроената сграда.

Предложение – кмет

14. Промяна в Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

15. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, на ЮЛНЦ – «Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона», и определяне на представител на Община Русе в сдружението.

Предложение – кмет

16. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в гр.Мартен.

Предложение – кмет

17. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в СОУ«Възраждане» – бюфет за ученическо хранене.

Предложение – кмет

18. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в с.Николово.

Предложение – кмет

19. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти оп чл.56 от ЗУТ – вх.№238/07 и вх.№264/07.

Предложение – кмет

20. Разрешение за отдаване под наем на ДМА от “ДКЦ-1-Русе” ЕООД.

Предложение – кмет

21. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе в разширен обхват.

Предложение – група общински съветници

22. Придобиване на дълготраен актив от «Обреден дом» ЕООД.

Предложение – кмет

23. Закупуване от Община Русе на акции на “Сплендид”АД от “Финансова компания”АД-София.

Предложение – кмет

24. Избор на партньор за учредяване на съвместно дружество за обществен превоз на пътници.

Предложение – кмет

25. Продължаване на договорите за управление на управителите на лечебни заведения.

Предложение – общински съветник

26. Удължаване на срока за ликвидация на “Истър”ЕООД в ликвидация.

Предложение – кмет

27. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година – вх.№260/07, вх.№283/07, вх.№299/07.

Предложение – кмет

28. Решение за определяне на допълнително заплащане на километър пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградска линия №16 от общинската транспортна схема.

Предложение – кмет

29. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения.

Предложение – кмет

30. Промяна на седни брутни работни заплати на персонала на „Радио – Русе”

Предложение – общински съветник

31. Конкретизиране на обектите в капиталовия бюджет – дялово участие в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

32. Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

33. Промяна на решение № 1224, прието с протокол № 57/02.03.2007 г.

Предложение – общински съветник

34. Изменение в Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дабри от общинските училища на територията на община Русе.

Предложение – кмет

35. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 на ОбС-Русе за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

36. Промяна в Наредба №14 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

37. Отпускане на персонална пенсия.

Предложение – кмет

38. Удостояване на доц. д-р Михаил Михайлов с наградата “Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно.

Предложение – общински съветник

40. Опрощаване на държавно вземане на Стефан Михайлов Станев

Предложение – председател ОбС

41. Опрощаване на държавно вземане на Стефан Василев Добрев

Предложение – председател ОбС

42. Опрощаване на държавно вземане на Владимир Михайлов Илиев

Предложение – председател ОбС

43. Питания
44. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/