Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 59-то заседание на ОбС Русе, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“ на VІ етаж на Община Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 59-то заседание, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги” на VІ етаж на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва на общински съветник
2. Промяна в състава на постоянните комисии на ОбС – Русе

Вносител: Искрен Веселинов – Председател ОбС

3. Ползване на банков кредит от „Изкуство – ДВ” ЕООД и учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот – собственост на дружеството

Вносител: Б. Йотов – кмет

4. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот

Вносител: Б. Йотов – кмет

5. Придобиване право на собственост от Община Русе чрез покупка на части от имот, собственост на физически лица

Вносител: Б. Йотов – кмет

6. Откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижими имоти

Вносител: Б. Йотов – кмет

7. Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен православен храм „Всех Святих” в Парка на възрожденците

Вносител: Б. Йотов – кмет

8. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – вх. № 347/17.04.2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

9. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – вх. № 346/17.04.2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

10. Прекратяване съсобственост върху недвижим имот в жк „Чародейка Г-юг” кв. 607, гр. Русе

Вносител: Б. Йотов – кмет

11. Откриване на тръжна процедура за учредяване право на строеж върху общинска земя в гр. Мартен

Вносител: Б. Йотов – кмет

12. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с. Тетово

Вносител: Б. Йотов – кмет

13. Определяне правото на ползване върху общински пасища и мери

Вносител: Б. Йотов – кмет

14. Прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Етър” № 3

Вносител: Б. Йотов – кмет

15. Продължаване на договорни отношения

Вносител: Б. Йотов – кмет

16. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – „Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона” и определяне на представител на Община Русе в сдружението

Вносител: Б. Йотов – кмет

17. Провеждане на конкурс и търг за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – вх. № 375/17.04.2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

18. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ – вх. № 376/17.04.2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

19. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2006 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

20. Избор на представители на Община Русе в Съвета на директорите на „Проект Русе” АД

Вносител: Искрен Веселинов – Председател ОбС

21. Разрешение за отдаване под наем на ДМА от „ДКЦ-1-Русе” ЕООД

Вносител: Б. Йотов – кмет

22. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

23. Допълване списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи

Вносител: Б. Йотов – кмет

24. Увеличение средствата за работна заплата на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”

Вносител: Б. Йотов – кмет

25. Правилник за работата на Обществения съвет за култура при Община Русе

Вносител: Б. Йотов – кмет

26. Приемане на Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2007/2008 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

27. Създаване на Приют за безпризорни деца и Дневен център за работа с деца в риск

Вносител: Б. Йотов – кмет

28. Допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Русе

Вносител: Б. Йотов – кмет

29. Промяна в Наредба № 16 на ОбС – Русе

Вносител: Б. Йотов – кмет

30. Отпускане на персонална пенсия

Вносител: Б. Йотов – кмет

31. Опрощаване на държавно вземане на Валерия Спасова Великова

Вносител: Искрен Веселинов – Председател ОбС

32. Питания
33. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 60-то тържествено заседание, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии

Вносител: Искрен Веселинов – Председател ОбС

2. Приветствия от официалните лица
3. Връчване наградите „Почетен гражданин на град Русе”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/