Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 6-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 6-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.Л. 67 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.Л. 64 Инвестиция за изграждане на нов пазар в кв. „Здравец-Изток“, гр. Русе
 3. К.Л. 65 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център – 1 – Русе“  ЕООД
 4. К.Л. 71 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVI-1912 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 5. К.Л. 72 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ I-269 в кв. 151 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 6. К.Л. 73 Съгласие за продажба на общински терен от 1 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-5840 в кв. 154 по регулационния план на град Русе
 7. К.Л. 74 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXIII-422 в кв. 14 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 8. К.Л. 75 Заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 27.02.2020 г.
 9. К.Л. 76 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод и захранващ кабел НН през ПИ 63427.145.92 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 10. К.Л. 77 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ №32
 11. К.Л. 78 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  с. Тетово, Община Русе, ул. „Генерал Столетов“ №30 и №28
 12. К.Л. 79 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Русалка“ №1-А, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 13. К.Л. 80 Продажба на недвижим имот–частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, представляващ имот № 504.1534 с площ 900 кв.м., по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе.
 14. К.Л. 81 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, и ½ ид. части от построената в имота сграда с идентификатор 63427.5.9.1, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15 
 15. К.Л. 82 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 16. К.Л. 83 Откриване на  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Николово, Община Русе
 17. К.Л. 84 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, Община Русе.
 18. К.Л. 85 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 6”
 19. К.Л. 86 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда (разширение на лятна кухня) в имот – общинска собственост, находящ се в село Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, Област Русе, ул. „Пирин“ № 9
 20. К.Л. 87 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Елин Пелин“ № 17
 21. К.Л. 88 Промяна в състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол
 22. К.Л. 66 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като площадка за третиране на строителни отпадъци, с адрес гр. Русе, местност „Под Ормана“, предмет на АЧОС № 5678 / 18.02.2009 г.
 23. К.Л. 70 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 24. К.Л. 68 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
 25. К.Л. 69 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма  на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г.
 26. Вх. №182/05.02.2020 г. Промяна на представителя на Община Русе в Организацията за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
 27. К.Л. 60    Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 28. К.Л. 63 Определяне на начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2020 г.
 29. К.Л. 58 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2019 година
 30. К.Л. 61    Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
 31. К.Л. 62 Сформиране на нов Обществен съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане
 32. К.Л. 59 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел до имот с идентификатор 02796.510.52 в м. „Малък саджак“, землище на с. Басарбово
 33. Вх. №191/06.02.2020 г. Предложение от местна гражданска инициатива за изменение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
 34.  Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/