Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 6-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 13.02.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 6-то заседание, което ще се проведе на 13.02.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Декларация за предназначението на сградите, обект на проект „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Обявяване на общински имоти за публична собственост

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – ЧОС

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Ползване на горите от горски фонд, собственост на Община Русе в землището на с. Тетово през 2008 год.

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Определяне на курсовете за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема.

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на ІV-то делнично разписание по линията Русе – Басарбово от утвърдената Общинска транспортна схема.

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга- превоз на пътници по вътрешноградска линия № 16 от Общинската транспортна схема

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Одобряване на план – сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2008 г

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Отпускане на средства за медицинска помощ на Ваня Димитрова Попова

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Приемане средната брутна заплата на ОП “Пътно поддържане и

сигнализация”

Вносител: Кмет на Община Русе
 1. Увеличаване на средната брутна заплата за дейност 737 – „Оркестри и ансамбли” – Общински духов оркестър

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Промяна на услугата, предоставяна в сградата на ул.”Неофит Рилски”№ 66 от фондация „Екип” в рамките на Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Отчет за изпълнетние на Програмата за развитие на туризма за 2007 г. и Программа за развитие на атуризма за 2008 г.

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Правилник за устроиството и дейността на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция

Вносител: Кмет на Община Русе и Председател ОбС

 1. Разширяване капацитета и увеличаване персонала на Дом за деца, лишении от родителски грижи «Надежда»

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Промяна в Наредба 16 на ОбС – Русе

Вносител: Кмет на Община Русе и Общински съветник

 1. Приемане на стратегия за участие на Община Русе в търговски дружества

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Отпускане на персонална пенсия на Симон Георгиев

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Отпускане на персонална пенсия на Георги и Димо Димови

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Избор на председател на постоянна комисия по култура и религиозни въпроси и на зам.-председатели на постоянни комисии

Вносител: Председател ОбС

 1. Именуване на улица на територията на гр. Русе

Вносител: Кмет на Община Русе

 1. Промени в правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе

Вносител: Общински съветник

 1. Опрощаване на данъчно задължение на Венета Димитрова Ахмедова

Вносител: Председател ОбС

 1. Изказвания на граждани
 2. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/