Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 61-то заседание на ОбС Русе, което ще се проведе на 01.06.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги‛ на VІ етаж на Община Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет–Русе на 61-то заседание, което ще се проведе на 01.06.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги” на VІ етаж на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на Председател на постоянната комисия по образование и наука.

Вносител: Искрен Веселинов – Председател на ОбС

2. Изменение и допълнение на решение № 1283/04.05.2007 г. на ОбС – Русе.

Вносител: Б. Йотов – кмет

3. Поправка на явна фактическа грешка в решение № 1234 на ОбС – Русе, прието с Протокол № 57/02.03.2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

4. Продажба на общински недвижим имот, намиращ се по бул. „Гоце Делчев” 35, гр. Русе.

Вносител: Б. Йотов – кмет

5. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – вх. № 484/2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

6. Замяна на общински имот с имот, собственост на Ангел Игнатов Борисов.

Вносител: Б. Йотов – кмет

7. Обявяване на имоти за публична общинска собственост – вх. № 492/2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

8. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.

Вносител: Б. Йотов – кмет

9. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – вх. № 456/2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

10. Изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС – Русе.

Вносител: Б. Йотов – кмет

11. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост – вх. № 416/2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

12. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – СОУ „В. Левски” – бюфет за ученическо хранене и фитнес-зала.

Вносител: Б. Йотов – кмет

13. Конкурс за отдаване под наем на части от имот ЧОС за юридическо лице с нестопанска цел.

Вносител: Искрен Веселинов – председател на ОбС

14. Информация за търговски дружества, в които Община Русе не е единствен собственик.

Вносител: Б. Йотов – кмет

15. Предоставяне управлението на горите и земите в горския фонд и на дивечовите ниви собственост на Община Русе в землището на село Тетово на ДП „Държавна дивечовъдна станция Сеслав” – гр. Кубрат.

Вносител: Б. Йотов – кмет

16. Определяне на ул. „Симеон Велики” от ОТ 395 до ОТ 313 за охраняем паркинг.

Вносител: Б. Йотов – кмет

17. Обявяване на конкурс за възлагане на разписания от междуселищните линии от утвърдената Общинска транспортна схема.

Вносител: Б. Йотов – кмет

18. Обявяване на конкурс за възлагане на разписания на линията Варна – Русе и Русе – Силистра.

Вносител: Б. Йотов – кмет

19. Допълване на списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи.

Вносител: Б. Йотов – кмет

20. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.

Вносител: Б. Йотов – кмет

21. Решение за приватизация чрез търг на „Дезинфекционна станция – Русе” ЕООД, гр. Русе.

Вносител: Б. Йотов – кмет

22. Разширяване капацитета и дейността на Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания.

Вносител: М. Александрова – общински съветник

23. Откриване на Защитени жилища и младежи, напускащи домовете за деца, лишени от родителска грижа.

Вносител: Б. Йотов – кмет

24. Допълнение и изменение на Наредба № 5 на ОбС – Русе.

Вносител: Б. Йотов – кмет

25. Допълнение и изменение в Наредба № 6 на ОбС – Русе.

Вносител: Б. Йотов – кмет

26. Информация относно хода на изпълнение на “Интегриран воден проект на град Русе.

Вносител: Б. Йотов – кмет

27. Избор на контрольор на общинско дружество.

Вносител: Искрен Веселинов – председател на ОбС

28. График за заседанията на ОбС – Русе през третото тримесечие на 2007 г.

Вносител: Искрен Веселинов – председател на ОбС

29. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/