Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 62-то заседание, което ще се проведе на 06.07.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет-Русе на 62-то заседание, което ще се проведе на 06.07.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Придобиване от Община Русе на имоти – собственост на Община Царево и физически лица

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

2. Учредяване право на надстрояване и пристрояване на гараж – ЖК „Чародейка-Г- север”

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

3. Откриване на конкурсна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр. Русе кв. ДЗС

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

4. Откриване на конкурсна процедура за продажба на два общински земеделски имота, намиращи се в местностите „Лагера” и „Мерата”, гр. Русе

Вносител: Искрен Веселинов – Председател ОбС

5. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по ул. „Бабуна планина” № 5 в гр. Русе

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

6. Откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – с. Долно Абланово

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

7. Продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в гр. Русе на граждани, настанени по административен ред, притежаващи жилищно спестовни влогове

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

8. Откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС – вх. № 554/2007 г.

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

9. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – ЧОС – вх. № 544/2007 г.

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

10. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в Западна промишлена зона на гр. Русе

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

11. Прекратяване на съсобственост в имот, намиращ се в с. Долно Абланово

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

12. Замяна на имоти – частна общинска собственост, представляващи незастроени терени срещу готови жилища

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

13. Провеждане конкурс за предоставяне право на поставяне върху части от терени ПОС на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

14. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – вх. № 564

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

15. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на рекламно информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

16. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот ПОС

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

17. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти ПОС

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

18. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел

Вносител: Божидар Йотов – Кмет; Искрен Веселинов

19. Разрешение за отдаване под наем на ДМА от „ДКЦ-1-Русе” ЕООД

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

20. Промени в Наредба 16 на ОбС – Русе

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

21. Одобряване на подробна схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ – Зона „Б” площад Свобода

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

22. Започване на процедура по одобряване на Схема към план за застрояване на с. Басарбово, за въздушна далекосъобщителна мрежа на КИС АД

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

23. Приемане на решение за създаване на подробен устройствен план на територията на Парка на младежта – гр. Русе

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

24. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

25. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

26. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

27. Внасяне на допълнителна парична вноска, поради временна необходимост от парични средства на „Изкуство-ДВ” ЕООД

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

28. Промяна наименованието на Стоматологичен център-1

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

29. Отчет на ММД 2007 г.

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

30. Допълване на списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

31. Увеличаване местата в детските ясли

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

32. Утвърждаване на „Плакет Русе”

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

33. Удостояване на Ицхак /Зико/ Грациани със званието „Почетен гражданин на град Русе” /посмъртно/

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

34. Ново обсъждане на решение № 1316/01.06.2007 г.

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

35. Ново обсъждане на решение № 1317/01.06.2007 г.

Вносител: Божидар Йотов – Кмет

36. Смяна на контрольор в общинско дружество

Вносител: д-р Бисер Начев – общински съветник

37. Опрощаване на държавно вземане на Лидия Върбанова Цветанова

Вносител: Искрен Веселинов

38. Опрощаване на държавно вземане на Юлиан Петров Русинов

Вносител: Искрен Веселинов

39. Опрощаване на държавно вземане на Йорданка Александрова Овчарова

Вносител: Искрен Веселинов

40. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Искрен Веселинов/