Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 64-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 64-то заседание, което ще се проведе на 14.09.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изпълнение на решение № 1385/03.08.2007 г. на ОбС – Русе за извършване проверка от сектор „Незаконно строителство” за наличието на незаконни строежи в Парка на младежта – гр.Русе
Предложение – кмет
2. Информация за неизпълнените решения от мандат 2003-2007
Предложение – кмет
3. Определяне на оценки на общински земи, върху които у било учредено право на ползване – въз основа на актове, посочени в пар.4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Предложение – кмет
4. Определяне на цената при отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
Предложение – кмет
5. Намаляне на утвърдени с Решение № 1244 на ОбС-Русе, прието с Протокол №58/13.04.2007 г., начални цени за продажба чрез конкурс на имоти – частна общинска собственост, и откриване на процедура за продажба.
Предложение – кмет
6. Изменение на Решение №№1143 и 1240 на ОбС-Русе, приети с Протоколи №53/24.11.2006 г. и №58/13.04.2007 г.
Предложение – кмет
7. Замяна на общински недвижими имоти срещу апартаменти в гр.Русе
Предложение – кмет
8. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Дружба 3”.
Предложение – кмет
9. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Ялта”.
Предложение – кмет
10. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в Източна промишлена зона на гр.Русе.
Предложение – кмет
11. Замяна на имот, частна общинска собственост, с имот – собственост на “Р.Стойчева-РИС”ЕООД.
Предложение – кмет
12. Придобиване в собственост на Община Русе на закрито помощно училище-интернат “Васил Левски” в с.Долно Абланово и изградената в същия имот сграда, ползваща се от НЧ”Напредък”.
Предложение – кмет
13. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – в жк “Изток”.
Предложение – кмет
14. Обявяване на общински имоти за публична общинска собственост – вх.№755/07 и вх.№751/07.
Предложение – кмет
15. Учредяване на безвъзмездно право на управление на част от общински недвижим имот в гр.Русе, ул. “Мадарски конник”1.
Предложение – кмет
16. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот в гр.Русе на НЧ”Христо Ботев”.
Предложение – кмет
17. Продължаване на договорни отношения.
Предложение – председател на ОбС
18. Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
Предложение – кмет
19. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост.
Предложение – кмет
20. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост.
Предложение – кмет
21. Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
Предложение – кмет
22. Изработване план за регулация на част от общински недвижим имот, представляващ ПИ № 302, Западна промишлена зона.
Предложение – кмет
23. Допълване на подробна схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – зона Б, пл.”Свобода”.
Предложение – кмет
24. Допълнение на обща схема за разполагане на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ с площ над 3 кв.м и до 3 кв.м на територията на град Русе, съгласно чл.45 от Наредба №12 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
25. Функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2007/2008 г., съгласно Наредба №7/12.01.2001 г. на МОН.
Предложение – кмет
26. Допълване на Решение №1174 на ОбС-Русе, прието с Протокол №54/ 21.12.2006 г.
Предложение – кмет
27. Определяне на нови диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните дейности във функция “Здравеопазване”.
Предложение – кмет
28. Информация за изпълнението на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2007 година.
Предложение – кмет
29. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.
Предложение – кмет; председател на ОбС и зам.-председател на ОбС
30. Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.
Предложение – кмет
31. Приемане на краен ликвидационен баланс на “Истър”ЕООД.
Предложение – кмет
32. Увеличение и намаление на активите на “РОАТ”ЕООД в производство по несъстоятелност.
Предложение – председател на ОбС
33. Създаване на общинско предприятие за стопанисване на гробищни паркове.
Предложение – група общински съветници
34. Промени в Наредба №5 на Общинския съвет.
Предложение – общински съветник
35. Допълнение на Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
Предложение – председател на ОбС и зам.-председател на ОбС
36. Именуване на улица на територията на гр.Русе.
Предложение – кмет
37. Създаване на НПО и тематичен клъстър “Мартенски музикални дни”.
Предложение – кмет
38. Създаване на кметство с. Долно Абланово.
Предложение – кмет
39. Поставяне на паметни плочи.
Предложение – председател на ОбС и зам.-кмет
40. Опрощаване на Стоян Друмев Стоянов
Предложение – председател на ОбС
41. Опрощаване на Мария Петрова Тодорова
Предложение – председател на ОбС
42. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/