Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 65-то извънредно заседание на Общински съвет Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 65-то извънредно заседание, което ще се проведе на 19.10.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Русе и кметове на кметства.

Предложение – председател ОбС

2. Приемане заключението на назначените от съда вещи лица относно изготвената от тях оценка на непаричната /апортна/ вноска за изграждането на универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс.

Предложение – в.и.д. кмет

3. Корекция на бюджета на Община Русе.

Предложение – в.и.д. кмет

4. Допълване на Решение № 1419, прието с Протокол №64/14.09.2007г. на Общински съвет – Русе за функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2007/2008г., съгласно Наредба № 7 от 12.01.2001г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /обн. ДВ, бр.4 от 12 януари 2001г., изм. бр. 49 от 17 май 2002г., бр. 55 от 04 юни 2002г./.

Предложение – в.и.д. кмет
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ/