Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 67-то заседание, което ще се проведе на 23.11.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

 На основание чл. 23, ал. 2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 67-то заседание, което ще се проведе на  23.11.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имоти, публична общинска собственост
Предложение – кмет
2.    Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно- информационни елементи по чл.57 от ЗУТ.
Предложение – кмет
3.    Обявяване на общински имоти за публична собственост.
Предложение – кмет
4.    Предоставяне безвъзмездно за управление, имот частна общинска собственост.
Предложение – кмет
5.    Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост „Ларго” в град Русе, УПИ ІІІ- за трафопост, кв.249 „А” по регулационния план на града.
Предложение – кмет
6.    Продажба на общински недвижим имот в землището на град Мартен, представляващ земеделска земя.
Предложение – кмет
7.    Продажба на общински недвижим имот в град Русе, кв. Средна кула, ул. “Индже войвода” №28, УПИ ІV-1732, кв.147 с площ 166,00 кв.м, заедно с изградена сграда – бивша фурна от 75 кв.м.
Предложение – кмет
8.    Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.
Предложение – кмет
9.    Корекция в план-сметката на Специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК.
Предложение – зам.-кмет
10.    Проекто-бюджет на международния фестивал “Мартенски музикални дни” 2008 г.
Предложение – кмет
11.    Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на дейностите във функция “Социално осигуряване и грижи”.
Предложение – кмет
12.    Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Русе и кметовете на кметства в община Русе.
Предложение – кмет
13.    Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.
Предложение – кмет
14.    Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити.
Предложение – кмет
15.    Договор Д01-978/26.10.2007г. и договор Д01-929/26.10.2007 г. между МОН и Община Русе за разпределяне на МПС
Предложение – кмет
16.Изменение на план за регулация на недвижим имот – частна общинска собственост в кв.591 по ул.”Гоце Делчев” №35 гр.Русе.
Предложение – кмет
17.Обозначаване границите на урбанизираната територия на гр. Русе с пътни знаци Д 11 и Д 12.
Предложение – кмет
18.Изменение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на кметства, приета от Общински съвет – Русе.
Предложение – кмет
19.Наредба №2 на Общински съвет-Русе, относно базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско административно предназначение.
Предложение – кмет
20.Прекратяване възнаграждение на общинския съветник Антон Въжаров, с което отпада основанието за осигуряване
Предложение – председател ОбС
21.Опрощаване на държавни вземания на Петър Чивиков
Предложение – председател ОбС
22.Опрощаване на държавни вземания на Емил Славов
Предложение – председател ОбС
23.Питания