Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предоставяне на информация във връзка с предприетите мерки за овладяване на пандемията от COVIT-19
 2. К.Л. 89 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 3. К.Л. 108 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV – 2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 4. К.Л. 109 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада“, землище на гр. Русе
 5. К.Л. 110 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на едноетажна търговска сграда върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“
 6. К.Л. 111 Съгласие за продажба на общински терен от 197 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VIII-110 в кв. „Източна промишлена зона“ по регулационния план на град Русе 
 7. К.Л. 112 Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут  на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 87700.25.94 с НТП – пасище, публична общинска собственост  
 8. К.Л. 113 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на самостоятелни обекти в сграда – общинска собственост   
 9. К.Л. 115 Откриване на процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.1.283.2, с адрес: гр. Русе. Кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“№106, предмет на АЧОС №9003/25.02.2019 г.
 10. К.Л. 116 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1938 кв.м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна“, със застроена площ от 339 кв.м., с адрес: град Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“, предмет на АОС №7180/14.02.2014 г. 
 11. К.Л. 117 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 12. К.Л. 101 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 13. К.Л. 102 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, пл. „Хан Аспарух“ №27, ет. 1
 14. К.Л. 118 Изменение на Решение №90, прието с Протокол №6/21.02.2020 г. на Общински съвет – Русе във връзка с кандидатстване по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 15. К.Л. 98 Кандидатстване на община Русе пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „С грижа за хората“ и осигуряване на съфинансиране по проекта 
 16. К.Л. 96 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 17. К.Л. 97 Приемане на Бюджетна прогноза 2021-2023 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
 18. К.Л. 103 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №38/30.12.2019 г. от Бюджет 2020 г., утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020 г. Приложение №18
 19. К.Л. 114 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 20. К.Л. 104 Дарение за основен ремонт и реставрация на Църква „Св. Петка“ и изграждане на Посетителски център с параклис
 21. К.Л. 91 Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества – Русе
 22. К.Л. 60 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 23. К.Л. 93 Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 24. К.Л. 92 Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I – “за гробищен парк“ и УПИ II  и план за застрояване за УПИ III – „за гробищен храм“ в квартал 948 по плана на квартал „Средна кула“, гр. Русе
 25. К.Л. 94 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.699, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе
 26. К.Л. 95 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.180.27, находящ се в местността „НАД ЛИНИЯТА“, гр. Русе
 27. К.Л. 105 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77342.46.5, находящ се в местността „ГОРНИТЕ НИВИ“, с. Хотанца, община Русе
 28. К.Л. 106 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.569, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе
 29. К.Л. 90 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 30. К.Л. 100 Създаване на работна група, която да подготви промени, свързани с актуализирането на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе 
 31. К.Л. 107 Извънредно общо събрание на акционерите на „Сплендид“ АД
 32. К.Л. 99 Опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. 094-05-24/31.07.2019 г.
 33. Приемане на график на  заседанията на ОбС – Русе за периода от месец април                                                     2020 г. до месец юли 2020 г.                         
 34. Питания на общински съветници
 35. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 312/2020 г.
 36. Изказване на Милка Балабанова – вх.№ 314/2020 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Пламен Рашев/