Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 28.03.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 7-то заседание, което ще се проведе на 28.03.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване на инж. Илиан Милен – управител на „ВиК“ ООД, във връзка с поставени въпроси от общински съветници
 2. Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 3. К.л. № 150 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г.
 4. К.л. № 151 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 5. К.л. № 156 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 6,5 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.2.2287 към частния ПИ с идентификатор 63427.2.2393, срещу отнемане от частния ПИ с идентификатор 63427.2.2393 на терени от 0,9 кв.м и 2,2 кв.м и придаване съответно към общински имоти – улици 
 6. К.л. № 170 Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Русе за 2024 година
 7.  К.л. № 171  Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 7 кв.м., които да се придадат към УПИ V – 267, в кв. 33 по плана на село Бъзън, община Русе
 8. К.л. № 172   Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 12 кв.м., които да се придадат към УПИ XVII-1901, в кв. 55 по регулационния и кадастралния план на с. Николово, община Русе
 9. К.л. № 173  Промяна в списъците с общински жилища
 10. К.л. № 174 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия „Продължаваме Промяната“ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 11.  К.л. № 175 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „Съюз на демократичните сили“ за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост
 12. К.л. № 179 Отдаване под наемна имот – ЧОС, за нуждите на сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“
 13. К.л. № 180 Отдаване под наем на имот – ЧОС, за нуждите на Фондация „ХИП – БЪЛГАРИЯ“
 14. К.л. № 181 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на части от поземлени имоти – частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 15. К.л. № 182 Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост
 16. К.л. № 157 Определяне на представители на общината в Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“
 17. К.л. № 185 Даване на съгласие Община Русе да кандидатства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /покана 2/
 18. К.л. № 158 Приемане на Програмата за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на Община Русе
 19. К.л. № 155 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе  
 20. К.л. № 176 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе
 21. К.л. № 183 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155  и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370
 22. К.л. № 165 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.
 23.  К.л. № 166 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.
 24.  К.л. № 167  Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 25. К.л. № 161 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
 26. К.л. № 162 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право на транспортни разходи, съгласно чл. 38 ал.1 т.2 от ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 119, прието с Протокол №05/16.02.2024 г.- Приложение № 18  
 27. К.л. № 154 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата
 28. К.л. № 168  Удостояване на г-н Илия Сяров, изпълнителен директор на Боксов клуб „Русе“ със званието „Почетен гражданин“ на град Русе
 29. К.л. № 184 Даване на съгласие учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ за деца и младежи с увреждания – 8 + 1 места с платформа за инвалидна количка – Рено „Мастер“ с рег. № Р 0923 КН и идентификационен номер на рама VF1MA000963243150, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор № 7110/01.06.2023 г. за възлагане управлението на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“
 30. К.л. № 159 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.182.38, намиращ се в местност „Над линията“, община Русе
 31. К.л. № 160 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.888, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 32. К.л. № 164 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10936 до о.т. 10939 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с проектен идентификатор 63427.157.2383 местност „Папаз дере“, землище на гр. Русе
 33. К.л. № 178 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътен достъп ПИ 63427.300.1 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 34. К.л. № 152 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 35. К.л. № 153 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе
 36.  Потвърждаване на Решение № 145 по протокол № 6 на Общински съвет – Русе
 37. К.л. № 163 Създаване на работна група           
 38. К.л. № 177  Промяна в състава на комисиите към Общински съвет – Русе
 39. Приемане на график за работа на Общински съвет – Русе за периода от месец април 2024 г.  до месец юли 2024 г.
 40. Питания
 41. Изказване на  Тодор Савов – вх№ОбС-394/2024

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                           /акад. Христо Белоев, дтн/