Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 24.03.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 7-то заседание, което ще се проведе на 24.03.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 157 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
2. К.Л. 146 Избор на управител на „Общински пазари“ ЕООД
3. К.Л. 151 Безвъзмездно предоставяне за управление на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 63427.2.4082.3 – собственост на Община Русе, находящи се на ул. „Александровска“№93 в гр. Русе в полза на Общински младежки дом – Русе
4. К.Л. 152 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Бъзън
5. К.Л. 154 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово, на кметство – с. Ястребово
6. К.Л. 153 Промяна предназначението на имот №000044 в землището на с. Червена вода – от „територия за нуждите на горското стопанство“ в „територия предназначена за селското стопанство“ с начин на трайно ползване – „нива“
7. К.Л. 147 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от обекти общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ
8. К.Л. 150 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“
9. К.Л. 159 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
10. К.Л. 160 Приемане на Бюджетна прогноза 2017-2019 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
11. К.Л. 156 Приемане на план за защита при бедствия на Община Русе и план за противодействие при тероризъм
12. К.Л. 149 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2016 г.
13. К.Л. 158 1.Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – Община Русе (2010-2015 г.) и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2010-2015 г.) 2.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2016-2020 г.)
14. Решение за даване на съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. на Министерство на младежта и спорта по обект „Модернизиране на Градски стадион Русе: изграждане на електрически мрежи и осветление; изграждане на поливна инсталация; ремонт на дренажна инсталация“
15. К.Л.142 Годишен отчет за 2015 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
16. К.Л. 143 Годишен отчет за 2015 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
17. К.Л. 145 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.503, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
18. К.Л. 148 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 054025, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе в местността „Вехтите лозя“
19. К.Л. 161 Удостояване на г-жа Нешка Стефанова Робева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
20. К.Л. 162 Отмяна на Решение №78/21.01.2016 г. на ОбС-Русе, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
21. Приемане план на заседанията на ОбС–Русе за второто тримесечие и месец юли на 2016 г.
22. Опрощаване на несъбираемо държавно вземане на Елка Захариева
23. Опрощаване на несъбираемо държавно вземане на Ангел Захариев
24. Питания на общински съветници
25. Изказване на Мариян Димитров – вх.№246/18.03.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев/