Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 7-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 28.02.2008 г. от 9.00 часа в Пленарната зала на Община Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 7-то заседание, което ще се проведе на 28.02.2008 г. от 9.00 часа в Пленарната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на приоритети за работата на Общински съвет – Русе през мандат 2007 -2011 г.

Вносител: И.Веселинов – председател ОбС

2. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2007-2011 г.

Вносител: Б.Йотов – кмет

3. Годишен доклад за изпълнение на общинския план за развитие на Община Русе 2007-2013 г., през 2007 г.

Вносител: Б.Йотов – кмет

4. Одобряване общата численост и структура на общинска администрация

Вносител: Б.Йотов – кмет

5. Одобряване на план сметка за разходите по дейностите които ще се финансират от приходите от такса битови отпадъци

Вносител: Б.Йотов – кмет

6. Приемане на Наредба 20 «За определяне размера на местнита данъци и такси на територията на Община Русе»

Вносител: Б.Йотов – кмет

7. Решение за определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешно градски линии «16» и «10» от Общинската транспортна схема

Вносител: Б.Йотов – кмет

8. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2007 г.

Вносител: Б.Йотов – кмет

9. Отчет за изпълнение на годишен план за приватизация през 2007 г. и годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2008 г.

Вносител: Б.Йотов – кмет

10. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2008 г.

Вносител: Б.Йотов – кмет
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/