Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 8-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 8-то заседание, което ще се проведе на 13.03.2007 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2008 – 2011 година

Вносител: Кмет на Община Русе

2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

Вносител: Кмет на Община Русе

3. Утвърждаване на списъци на общински жилища

Вносител: Кмет на Община Русе

4. Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижими имоти в гр.Русе на ДВОДЛРГ „Райна Гатева” и „Св.Д.Басарбовски”

Вносител: Кмет на Община Русе

5. Декларация за предназначението на сградите, обект на проект “Ремонт и модернизация на общинска инфраструктура за социални услуги на групи в неравностойно положение

Вносител: Кмет на Община Русе

6. Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост

Вносител: Кмет на Община Русе

7. Учредяване на допълнително право на строеж за изграждането на универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс и промяна на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация- вносител Кмет на Община Русе

Вносител: Кмет на Община Русе

8. Учредяване право на строеж за пристрояване към главен вход и фоайе на ж.б.”Пушкин”

Вносител: Кмет на Община Русе

9. Учредяване право на строеж за пристрояване към съществуваща жилищна сграда – вх.№195/2008

Вносител: Кмет на Община Русе

10. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към обществено обслужваща сграда

Вносител: Кмет на Община Русе

11. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе – вх.№ 189/2008

Вносител: Кмет на Община Русе

12. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе – вх.№ 188/2008

Вносител: Кмет на Община Русе

13. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в кв.591 по ул. „Гоце Делчев” №35 гр.Русе

Вносител: Кмет на Община Русе

14. Откриване на процедура за провеждане на явен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост – вх.№206/2008

Вносител: Кмет на Община Русе

15. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе – вх..№205/2008 и вх.№204/2008

Вносител: Кмет на Община Русе

16. Прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Ибър” № 41 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе

Вносител: Кмет на Община Русе
17. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Русе
Вносител: Кмет на Община Русе

18. Провеждане на търг и конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ

Вносител: Кмет на Община Русе

19. Обявяване на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост

Вносител: Кмет на Община Русе

20. Провеждане на търг с явно наддаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд и по реда ЗСПЗЗ

Вносител: Кмет на Община Русе

21. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост

Вносител: Кмет на Община Русе

22. Предложение за изменение план за регулация на имот в кв. 607 жк „Чародейка Г юг” на гр. Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ

Вносител: Кмет на Община Русе

23. Предложение за план за улична регулация и изменение план регулация на имоти в кв. 196 на гр. Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ

Вносител: Кмет на Община Русе

24. Предложение за изменение план за регулация и сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ

Вносител: Кмет на Община Русе

25. Одобряване на обща схема за преместваеми обекти

Вносител: Кмет на Община Русе

26. Закриване дейността на ОП “Индустриален парк – Русе”

Вносител: Кмет на Община Русе

27. Одобряване общата численост и структура на общинска администрация

Вносител: Кмет на Община Русе
28. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Медицински център – 1 – Русе” ЕООД (“МЦ–1– Русе” ЕООД).
Вносител: Кмет на Община Русе

29. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина–1–Русе” ЕООД (“МЦРСМ–1–Русе” ЕООД).

Вносител: Кмет на Община Русе

30. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Русе” ЕООД (“ОДПФЗС – Русе” ЕООД).

Вносител: Кмет на Община Русе

31. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Областен диспансер по кожно-венерически заболявания със стационар” ЕООД (“ОДКВЗС– Русе” ЕООД).

Вносител: Кмет на Община Русе

32. Избор на контрольори на еднолични общински дружества и членове на общи събрания

Вносител: Председател ОбС

33. Преобразуване на ЦДГ „Щастливо детство” с.Сандрово, Община Русе в ОДЗ „Щастливо детство”

Вносител: Кмет на Община Русе

34. Поправка на очевидна фактическа грешка в т.4 от Решение № 1452 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 67 / 23.11.2007г.

Вносител: Кмет на Община Русе

35. Приемане на Общинска Програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество за периода 2008г. – 2015г.

Вносител: Кмет на Община Русе

36. Промени в Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, относно базисните(начални)цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

Вносител: Кмет на Община Русе

37. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Вносител: Кмет на Община Русе

38. Отчет за работата на временната комисия по повод кризисната обстановка – Общински съветници

Вносител: Общински съветници

39. Приемане план за заседанията на общинския съвет през второто тримесечие на 2008 г.

Вносител: Председател ОбС

40. Избиране на членове на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция

Вносител: Председател ОбС

41. Избор на експерти в работата на постоянните комисии на общинския съвет

Вносител: Председател ОбС

42. Питания

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/