Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020 г., от 9.00 часа, в Пленарна зала, в сградата на Община Русе

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в Пленарна зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 157 Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт – Русе“ ЕАД
 2. К.л. 154 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД
 3. К.л. 150 Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД“ АД
 4. К.л. 141 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-282 в кв. 8 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе 
 5. К.л. 142 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-5690 в кв. 219 по регулационния план на град Русе 
 6. К.л. 143 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-1690 в кв. 70 – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ:47336, Община Русе, ул. „Тулча“№6, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 7. К.л. 156 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. (десет години) на самостоятелни обекти в сграда – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, етаж 7 и 10 на Регионално управление на образованието – Русе
 8. К.л. 139 Изменение на т. 1 от Решение №483, прието с Протокол №20 от 23.03.2017 г., изменено с Решение №1001 от 15.11.2018 г., във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейностите по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия за усвояване и погасяване“
 9. К.л. 151 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 10. К.л. 152 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2020 година
 11. К.л. 140 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 12. К.л. 146 Решение за даване на съгласие на Община Русе да кандидатства като партньор по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
 13. К.л. 147 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 14. К.л. 153 Даване на Съгласие за издаване на Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 15. К.л. 148 Промяна местоположението на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“, считано от 01.07.2020 г.  
 16. К.л. 149 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2019 г.
 17. К.л. 155 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 18. К.л.132 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.228, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 19. К.л. 133 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.529, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 20. К.л. 134 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.61.13, находящ се в местността „Ясаците“, гр. Мартен, община Русе
 21. К.л. 135 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397, находящ се в местността „Папаз дере“, гр. Русе
 22. К.л. 136 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.775, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 23. К.л. 137 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.580, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 24. К.л. 138 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и кабел НН до имот с идентификатор 63427.43.23 в м. „Кадишева нива“ – землище на гр. Русе
 25. К.л. 144 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.543, находящ се в местността „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе
 26. К.л. 158 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода ноември 2019 г. – април 2020 г.
 27. К.л. 145 Създаване на Временна комисия, която да подготви промени, свързани с изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 28. Избиране на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад с предложение до ОбС – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Районен съд – Русе
 29. Питания
 30. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 486/2020 г.

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе