Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред ПК по бюджет и финанси за заседанието на 03.12.2009, 10.00 ч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 03.12.2009, 10.00 ч.

1. Намаляване активите на „Паркстрой” ЕООД – кл 622
2. Заличаване на „Истър” ЕООД в ликвидация в Търговски регистър – кл 624
3. Определяне размера на такса битови отпадъци за висшите училища на територията на общината. – кл 625
4. Приемане на наредба за публичо частни партньорства – кл 626
5. Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – кл 627
6. Корекция на бюджет 2009 г. – кл 629
7. Проект за 50 юбилеен ММД 2010 – кл 630
8. Конкурс за продажба на недвижим имот в индустриален парк – кл 633
9. Правилник за благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост – кл 636
10. Приемане на декларация – кл 637
11. Търг за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – кл 638
12. Промяна числеността и структурата на общинска администрация – кл 639
13. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – кл 640
14. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – кл 641
15. Изменения на Наредба 2 – кл 642
16. Изменения в Наредба 1 – кл 643
17. Одобряване на план сметка за такса битови отпадъци за 2010 г. – кл 646
18. Учредяване право на строеж на трафопост – кл 647
19. Промяна на решение 613/ 09 и провеждане на търг за отдаване под наем на орехови и лескови култури – кл 648
20. Изменения на Наредба 16 – кл 649
21. Разкриване филиал на „Незабравка” в с. Бъзън към ЦДГ „Червената шапчица”. Преминаване на нар. Читалище „Светлина” с.Бъзън към община Русе и увеличаване на капацитета на домашен социален патронаж. – кл 650
22. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към общественообслужваща сграда – кл 652