Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред ПК по Земеделие и Екология

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 10.03.14, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №474 –Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Николово, Община Русе.
2. Контролен лист №475 – Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Николово.
3. Контролен лист №476 – Приемане на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.
4. Контролен лист №477 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Русе.
5. Контролен лист №478 –Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
6. Контролен лист №488 – Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
7. Контролен лист №489 – Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програма за 2013г. Към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013г.
8. Контролен лист №490 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване на имот № 503.370 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 6“.
9. Контролен лист №492 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
10. Контролен лист №496- Годишен отчет за 2013г. За изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на англомерация Русе.
11. Контролен лист №497 – Годишен отчет за 2013г. За изпълнение на Програма за намаляване на емисии на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе.
12. Контролен лист №498 – Годишен отчет за 2013г. За изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе.
13. Контролен лист №499 – Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с.Сандрово, с.Просена, с.Ново село и с.Николово във връзка с представяне за общо и индивидуално ползване на пасища, мери – публична общинска собственост.
14. Контролен лист №500 –Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в землището на с.Сандрово с ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, находящи се в местността „Лозята“ и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята.
15. Контролен лист №5 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за водопровод към поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 в местност „Караманлийка“, землище на гр.Русе.
16. Контролен лист №509 – Откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД.
17. Контролен лист №511 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014г.
18. Контролен лист №514 – Приемане на Средносрочна прогноза 2015-2017г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения.
19. Контролен лист №516 – Партньорско участие на Община Русе в изграждане и развитие на Регионални центрове за култура и иновации в гр.Русе, България и гр.Елванген, ФРГ.
20. Контролен лист №517 – Приемане на основни насоки за дейността и Работна програма за 2014г., щат и Бюджет на Общинска фондация „Русе- град на свободния дух“ за 2014г.
21. Контролен лист №518 – Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и Годишен финансов отчет на общинска фондация „Русе- град на свободния дух“ за 2013г.
22. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)