Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред Постоянна комисия по ТСУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.03.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 476 /28.02.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ
2. Контролен лист № 480 /28.02.2014 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ
3. Контролен лист № 482 /28.02.2014 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ

Вносител: КМЕТ
4. Контролен лист № 488 /28.02.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председател на ОбС – Русе
5. Контролен лист № 489 /28.02.2014 г. – ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2013 година към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.”
Вносител: KMET
6. Контролен лист № 490 /28.02.2014 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 503.370 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 6“.
Вносител: КМЕТ
7. Контролен лист № 492 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: КМЕТ
8. Контролен лист № 495 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 703, прието с Протокол № 29/19.09.2013г на Общински съвет – Русе
Вносител: Председател на ОбС – Русе
9. Контролен лист № 496 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Вносител: KMET
10. Контролен лист № 497 /28.02.2014 г.. – ОТНОСНО: Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе
Вносител: КМЕТ
11. Контролен лист № 498/28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
Вносител: КМЕТ
12. Контролен лист № 500 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в землището на с. Сандрово с ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, находящи се в местността „Лозята” и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята.
Вносител: КМЕТ
13. Контролен лист № 501 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПРЗ на части от квартали в жк „Родина-3” и жк „Чародейка” по плана на гр. Русе в района между улици „Кадин мост” и „Опълченска” , част от „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001, изработен по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 .
Вносител: КМЕТ
14. Контролен лист № 502 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг”, ул. „Тодор Икономов.
Вносител: КМЕТ
15. Контролен лист № 507 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за водопровод към поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 в местност „Караманлийка”, землище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ
16. Контролен лист № 509 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Oткриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на ДКЦ 2 – Русе – ЕООД
Вносител: КМЕТ
17. Контролен лист № 511 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
Вносител: КМЕТ
18. Контролен лист № 514 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ПРОГНОЗА 2015-2017Г. – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Вносител: КМЕТ
19. Контролен лист № 516 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Партньорско участие на Община русе в изграждане и развитие на регионални центрове за култура и иновации в гр. Русе, България и гр. Елванген, ФГР
Вносител: Общински съветници
20. Контролен лист № 517 /28.02.2014 г.– ОТНОСНО: Приемане на Основни насоки за дейността и Работна програма за 2014 г., щат и Бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
Вносител: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ОБЩИНСКА
ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ”
21. Контролен лист № 518 /28.02.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и Годишен финансов отчет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г.
Вносител: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ОБЩИНСКА
ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /