Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 11.12.2019 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.Л. 10 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Долапите“
  2. К.Л. 12 Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух  
  3. К.Л. 22 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година  
  4. К.Л. 24 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.09.2019 година   
  5. К.Л. 25 Членство на Община Русе в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център по ИКТ за интелигентно и устойчиво развитие
  6. К.Л. 28 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по покана „Изграждане на младежки центрове“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., както и да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост
  7. К.Л. 29 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2020 г.
  8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            / чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев /