Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 01.09.2020 г. от 15:30 часа в Заседателна зала, ет. 3 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 236 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 2. К.Л. 237 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.1.283.2., със застроена площ от 56 кв. м., с адрес: ул. „Доростол“ №106, кв. „Възраждане“, гр. Русе, предмет на АОС №9003/25.02.2019 г.
 3. К.Л. 242 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2004 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 4. К.Л. 243 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.179.42, находящ се в местността „Под ормана“, гр. Русе
 5. К.Л. 244 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 6. К.Л. 245 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2020 г.
 7. К.Л. 246 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2019 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2019 г.
 8. К.Л. 247 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, местност кв. ДЗС, ул. „Омайниче“
 9. К.Л. 248 Съгласие за продажба на общински терен от 11 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ VIII-1368 в кв. 5 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 10. К.Л. 249 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 36, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 11. К.Л. 250 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 36, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 12. К.Л. 251 Учредяване безвъзмездно право на строеж на Русенска митрополия за изграждане на Православен храм върху общински недвижим имот, находящ се град Русе, кв. „Средна кула“, местност „Арнаут дере“
 13. К.Л. 253 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.2402 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Карлък” №6, на основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и чл. 33 от ЗС
 14. К.Л. 256 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2020 година
 15. К.Л. 257 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 16. К.Л. 259 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 17. К.Л. 260 Отказ от издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.16.19, находящ се в местността „Лозята“, с. Сандрово, община Русе 
 18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Иван Иванов /