Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 02.09.2020 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.Л. 236 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
  2. К.Л. 244 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  3. К.Л. 245 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2020 г.
  4. К.Л. 246 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2019 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2019 г.
  5. К.Л. 252 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.768 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Руй планина“, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
  6. К.Л. 256 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2020 година
  7. К.Л. 257 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
  8. К.Л. 259 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
  9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            / Пламен Рашев /