Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 31.08.2020 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 236 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 2. К.Л. 242 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2004 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 3. К.Л. 243 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.179.42, находящ се в местността „Под ормана“, гр. Русе
 4. К.Л. 244 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 5. К.Л. 245 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2020 г.
 6. К.Л. 246 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2019 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2019 г.
 7. К.Л. 256 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2020 година
 8. К.Л. 257 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 9. К.Л. 259 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 10. К.Л. 263 Приемане на доклад за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец януари 2020 – месец юли 2020 година
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/