Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия за взаимодействие  с гражданското общество, което ще се проведе на 01.09.2020 г. от 10:00 часа в зала Свети Георги на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 236 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 2. К.Л. 238 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост като клуб на Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“
 3. К.Л. 239 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на  сдружение „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД-дружество 1940, Русе“
 4. К.Л. 244 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 5. К.Л. 245 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2020 г.
 6. К.Л. 246 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2019 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2019 г.
 7. К.Л. 255 Отдаване под наем на сграда – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Национален съюз за защита и подпомагане на ромите – 2001“
 8. К.Л. 256 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2020 година
 9. К.Л. 257 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 10. К.Л. 259 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 11. К.Л. 262 Функциониране и дофинансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021
 12. К.Л. 263 Приемане на доклад за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец януари 2020 – месец юли 2020 година
 13. Разглеждане на жалби

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     /Биляна Кирова/