Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 14.10.2020 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.267 Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ 
 2. К.л.268 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе 
 3. К.л.269 Избор на Управителен съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ 
 4. К.л.270 Вземане на Решение за разходване на средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
 5. К.л.271 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта
 6. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
 7. К.л.285 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г.  
 8. К.л.290 Отдаване под наем на част от сграда – публична   общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37
 9. К.л.293 Корекция на бюджета на Община Русе за 2020 г.
 10. К.л.294 Даване на съгласие за разсрочване на задължения на ПФК Дунав ЕАД към ОП «Спортни имоти» на обща стойност 38 250 лв. с включен ДДС
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Пламен Рашев/