Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе на 15.10.2020 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.267 Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“
 2. К.л.268 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе
 3. К.л.269 Избор на Управителен съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
 4. К.л.270 Вземане на Решение за разходване на средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
 5. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
 6. К.л.283 Инвестиция за изграждане на нови търговски обекти към пазара в кв. „Здравец изток“, бул. „Липник“ №88, гр. Русе
 7. К.л.284 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02.2019 г.  
 8. К.л.285 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г. 
 9. К.л.287 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 10. К.л.289 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 11. К.л.290 Отдаване под наем на част от сграда – публична   общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37
 12. К.л.293 Корекция на бюджета на Община Русе за 2020 г.
 13. К.л.294 Даване на съгласие за разсрочване на задължения на ПФК Дунав ЕАД към ОП «Спортни имоти» на обща стойност 38 250 лв. с включен ДДС
 14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йорданка Даневска/