Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 15.10.2020 г. от 16:00 часа в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1.  К.л.264 Даване на Разрешение за изработване на проект устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.688, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе
 2. К.л.265 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имот с идентификатор 47336.61.13 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен 
 3. К.л.266 Премахване на едноетажна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.47 по кадастралната карта на гр. Русе, алея „Възраждане“№15 (на ъгъл с ул. „Патриарх Евтимий“№2
 4. К.л.267 Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“
 5. К.л.268 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе
 6. К.л.269 Избор на Управителен съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
 7. К.л.270 Вземане на Решение за разходване на средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
 8. К.л.271 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта
 9. К.л.272 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
 10. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
 11. К.л.274 Поправка на очевидна фактическа грешка
 12. К.л.275 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по дворищна и улична регулации, с площи от 25,70 кв.м. и 0,90 кв.м., приобщени къмУПИ III-1021 в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 13. К.л.276 Съгласие за обезщетяване наследниците на Върба Иванова Шаханова с недвижими имоти, представляващи земеделски земи с идентификатори 63427.63.33 и 63427.66.21 по Кадастралната карта и кадастралните /КККР/ на град Русе, местност „Под Ормана”, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
 14. К.л.277 Съгласие за продажба на общински терени от 2 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ VII-1105 в кв. 774 по регулационния план на град Русе
 15. К.л.278 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 1,2”
 16. К.л.279 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) II-795 в кв. 57 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Тетово, ЕКАТТЕ: 72357, Община Русе, ул. „Осогово“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 17. К.л.280 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Бъзън, ЕКАТТЕ: 07231, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №8, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 18. К.л.281 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XII образуван от имот 556 в кв. 52 по регулационен и застроителен план на село Басарбово, Община Русе
 19. К.л.282 Откриване на  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Николово, Община Русе
 20. К.л.283 Инвестиция за изграждане на нови търговски обекти към пазара в кв. „Здравец изток“, бул. „Липник“ №88, гр. Русе
 21. К.л.284 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02.2019 г.  
 22. К.л.285 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г. 
 23. К.л.286 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Васил Левски“ № 65
 24. К.л.287 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 25. К.л.288 Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 65348.14.268, 65348.14.269, 65348.14.270, 65348.14.271, 65348.14.272, 65348.14.273, 65348.14.274 и част от 65348.16.110 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-881/30.03.2018 г. на ИД на АГКК, местност „Лозята“, с. Сандрово, община Русе
 26. К.л.289 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 27. К.л.290 Отдаване под наем на част от сграда – публична   общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37
 28. К.л.291 Допълнение на „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл.56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет-Русе, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 29. К.л.292 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 217, прието с Протокол № 11 от 31.07.2020 г. на Общински съвет – Русе
 30. К.л.293 Корекция на бюджета на Община Русе за 2020 г.
 31. К.л.294 Даване на съгласие за разсрочване на задължения на ПФК Дунав ЕАД към ОП «Спортни имоти» на обща стойност 38 250 лв. с включен ДДС
 32. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Елеонора Николова/