Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 13.13.2020 г. от 14:00 часа в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.267 Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“
  2. К.л.268 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе
  3. К.л.269 Избор на Управителен съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
  4. К.л.270 Вземане на Решение за разходване на средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
  5. К.л.272 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
  6. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
  7. К.л.285 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г. 
  8. К.л.293 Корекция на бюджета на Община Русе за 2020 г.
  9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /д-р Теодора Константинова/