Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 14.10.2020 г. от 15:00 часа в Заседателна зала  на Община Русе, ет.3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.267 Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“
  2. К.л.268 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе
  3. К.л.269 Избор на Управителен съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
  4. К.л.270 Вземане на Решение за разходване на средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
  5. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
  6. К.л.285 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г. 
  7. К.л.289 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
  8. К.л.290 Отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37
  9. К.л.293 Корекция на бюджета на Община Русе за 2020 г.
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/