Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 13.10.2020 г. от 15:30 часа в Заседателна зала, ет. 3 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1.  К.л.264 Даване на Разрешение за изработване на проект устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.688, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе
 2. К.л.265 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имот с идентификатор 47336.61.13 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен 
 3. К.л.266 Премахване на едноетажна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.47 по кадастралната карта на гр. Русе, алея „Възраждане“№15 (на ъгъл с ул. „Патриарх Евтимий“№2
 4. К.л.267 Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“
 5. К.л.268 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе
 6. К.л.269 Избор на Управителен съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
 7. К.л.270 Вземане на Решение за разходване на средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
 8. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
 9. К.л.275 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по дворищна и улична регулации, с площи от 25,70 кв.м. и 0,90 кв.м., приобщени къмУПИ III-1021 в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 10. К.л.276 Съгласие за обезщетяване наследниците на Върба Иванова Шаханова с недвижими имоти, представляващи земеделски земи с идентификатори 63427.63.33 и 63427.66.21 по Кадастралната карта и кадастралните /КККР/ на град Русе, местност „Под Ормана”, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
 11. К.л.277 Съгласие за продажба на общински терени от 2 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ VII-1105 в кв. 774 по регулационния план на град Русе
 12. К.л.278 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 1,2”
 13. К.л.279 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) II-795 в кв. 57 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Тетово, ЕКАТТЕ: 72357, Община Русе, ул. „Осогово“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 14. К.л.280 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Бъзън, ЕКАТТЕ: 07231, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №8, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 15. К.л.281 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XII образуван от имот 556 в кв. 52 по регулационен и застроителен план на село Басарбово, Община Русе
 16. К.л.282 Откриване на  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Николово, Община Русе
 17. К.л.285 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г. 
 18. К.л.286 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Васил Левски“ № 65
 19. К.л.287 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 20. К.л.288 Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 65348.14.268, 65348.14.269, 65348.14.270, 65348.14.271, 65348.14.272, 65348.14.273, 65348.14.274 и част от 65348.16.110 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-881/30.03.2018 г. на ИД на АГКК, местност „Лозята“, с. Сандрово, община Русе
 21. К.л.291 Допълнение на „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл.56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет-Русе, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 22. К.л.293 Корекция на бюджета на Община Русе за 2020 г.
 23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Иван Иванов /