Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 09.11..2020 г. от 15:00 часа в Зала „Свети Георги“ на Община Русе, ет. 6 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.295 Изменение и допълнение на Наредба №4 за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 2. К.л. 296 Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“
 3. К.л. 297 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 4. К.л. 298 Временна комисия създадена с Решение №164, прието с Протокол №9 от 21.05.2020 г. на ОбС – Русе
 5. К.л. 299 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2, на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение
 6. К.л. 300 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20 kV до имот с идентификатор 63427.107.76 в м. „Гарван бюлюк“,  землище на гр. Русе
 7. К.л. 305 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Общински пазари” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 8. К.л. 306 Одобряване на Бизнес план за развитието на„Общински транспорт Русе” ЕАД за периода 2021-2023 година
 9. К.л. 307 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 10. К.л. 308 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 11. К.л. 309 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 12. К.л. 310 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 13. К.л. 311 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 14. К.л. 312 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 15. К.л. 314 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.313, находящ се в местността „КОНУБУНАР“, гр. Русе
 16. К.л. 315 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.523, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе 
 17. К.л. 316 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1434, находящ се в местност „Папаз дере“, гр. Русе
 18. К.л. 317 Прекратяване на Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД
 19. К.л. 320 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.09.2020 година 
 20. К.л. 321 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/