Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 12.11.2020 г. от 16:00 часа в Зала „Свети Георги“ на Община Русе, ет. 6 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1.  К.л.295 Изменение и допълнение на Наредба №4 за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 2. К.л. 296 Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“
 3. К.л. 297 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 4. К.л. 298 Временна комисия създадена с Решение №164, прието с Протокол №9 от 21.05.2020 г. на ОбС – Русе
 5. К.л. 299 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2, на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение
 6. К.л. 300 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20 kV до имот с идентификатор 63427.107.76 в м. „Гарван бюлюк“,  землище на гр. Русе
 7. К.л. 301 Упълномощаване на управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД да проведе преговори и да сключи споразумение на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2020 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 8. К.л. 302 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
 9. К.л. 303 Промяна на официалния адрес на ДГ „Ралица“, гр. Русе
 10. К.л. 304 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2020 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, предмет на АОС №9855/16.10.2020 г.
 11. К.л. 305 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Общински пазари” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 12. К.л. 306 Одобряване на Бизнес план за развитието на„Общински транспорт Русе” ЕАД за периода 2021-2023 година
 13. К.л. 307 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 14. К.л. 308 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 15. К.л. 309 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 16. К.л. 310 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 17. К.л. 311 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 18. К.л. 312 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 19. К.л. 313 Провеждане на конкурс за управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД
 20. К.л. 314 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.313, находящ се в местността „КОНУБУНАР“, гр. Русе
 21. К.л. 315 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.523, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе 
 22. К.л. 316 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1434, находящ се в местност „Папаз дере“, гр. Русе
 23. К.л. 317 Прекратяване на Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД
 24. К.л. 318 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „ВОЛЯ“ за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост
 25. К.л. 319 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на недвижими имоти – общинска собственост
 26. К.л. 320 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.09.2020 година 
 27. К.л. 321 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 28. К.л. 322 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 34 ал.1 от ПМС №381/30.12.2019г. от Бюджет 2020 година,  утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020г.- Приложение № 18
 29. К.л. 323 Прехвърляне възмездно собственост на Трафопост
 30. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Елеонора Николова/