Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

Комисия:  Здравеопазване и социална политика

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на заседание постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика което ще се проведе на 10.11.2020 г. от 14:00 в град Русе, община Русе, ет. 3 – заседателна зала, при следния проект за

   ДНЕВЕН РЕД:
    
Точка Контролен листЗаглавие
   Изменение и допълнение на Наредба №4 за провеждане на
   масови обществени прояви, опазване общественото и личното
 1295/2.11.2020 г.имущество и чистотата на територията на Община Русе
   Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП
 2296/2.11.2020 г.„Управление на общински имоти“
   Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
   №20 за определяне размера на местните данъци на територията
 3297/2.11.2020 г.на Община Русе
   Временна комисия създадена с Решение №164, прието с Протокол
 4298/2.11.2020 г.№9 от 21.05.2020 г. на ОбС – Русе
   Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2, на
   Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на
 5299/2.11.2020 г.общински обекти със стопанско административни презначение
   Упълномощаване на управителя на Комплексен онкологичен
   център – Русе ЕООД да проведе преговори и да сключи
   споразумение на основание чл. 365 от Закон за задълженията
   договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за
   бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2020 г. за заплащане на незаплатени
   стойности на дейности в болничната медицинска помощ,
   установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите
   на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-
   43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол
   по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като
 6301/2.11.2020 г.подлежащи на заплащане.
   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
   наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски
 7302/2.11.2020 г.базар
   Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на
 8305/2.11.2020 г.„Общински пазари” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
  Одобряване на Бизнес план за развитието на „Общински транспорт
9306/2.11.2020 г.Русе” ЕАД за периода 2021-2023 година
  Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на
  „Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода
10307/2.11.2020 г.2021 – 2023 година
  Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на
  „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 –
11308/2.11.2020 г.2023 година
  Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на
  „Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023
12309/2.11.2020 г.година
  Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на
  „Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023
13310/2.11.2020 г.година
  Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на
  „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2021 –
14311/2.11.2020 г.2023 година
  Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на
  „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-
  фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД
15312/2.11.2020 г.за периода 2021 – 2023 година
  Провеждане на конкурс за управител на „Център по дентална
16313/2.11.2020 г.медицина – Русе” ЕООД
  Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен
  устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с
  идентификатор 63427.169.523, находящ се в местността „Гълъбец“,
17315/2.11.2020 г.гр. Русе.
  Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен
  устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с
  идентификатор 63427.157.1434, находящ се в местност „Папаз
18316/2.11.2020 г.дере“, гр. Русе
  Прекратяване на Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно
  третиране (сепариране) на битови отпадъци, сключен между
19317/2.11.2020 г.Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД
  Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към
20320/2.11.2020 г.30.09.2020 година
21321/2.11.2020 г.Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
22 Други
Дата на заседание:10.11.2020 г.
Час на заседание:14:00

Председател:

Теодора Константинова