Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 12.12.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.Л. 12 Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух  
  2. К.Л. 22 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година  
  3. К.Л. 24 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.09.2019 година   
  4. К.Л. 28 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по покана „Изграждане на младежки центрове“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., както и да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост
  5. К.Л. 29 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2020 г.
  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Йовчо Смилов /