Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 07.12.2020 г. от 15:00 часа чрез видео-конферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. 324 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
  2. К.л. 325 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
  3. К.л. 326 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
  4. К.л. 327 Изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
  5. К.л. 328 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
  6. К.л. 333 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе
  7. К.л. 334 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
  8. К.л. 337 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г. 
  9. К.л. 354 Програма и финансов план за 60. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2021 г.
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/

Предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се изпращат по електронната поща на адрес: office@obs.ruse-bg.eu