Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 10.12.2020 г. от 16:00 часа чрез видео-конферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1.  К.л. 324 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 2. К.л. 325 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 3. К.л. 326 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 4. К.л. 327 Изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 5. К.л. 328 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 6. К.л. 329 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културатa
 7.  К.л. 330 Приемане на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие  „Обреден дом – Русе”, относно изменение на организационно-управленската структура и увеличаване на числеността на персоналния състав на общинското предприятие
 8. К.л. 331 Заявление от Теменужка Георгиева Петрова за отпускане на персонална пенсия
 9. К.л. 332 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022)
 10. К.л. 333 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе
 11. К.л. 334 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 12. К.л. 335 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост като клуб на Сдружение „Смело сърце“
 13. К.л. 336 Отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ул. „Никола Табаков“№4
 14. К.л. 337 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г. 
 15. К.л. 338 Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе  
 16. К.л. 339 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2021 г.   
 17. К.л. 340 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-988 в кв. 97 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 18. К.л. 341 Съгласие за продажба на общински терен от 96 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-22 в кв. 9 по регулационния план на село Басарбово, Община  Русе
 19. К.л. 342 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ VII-1353 в кв. 55 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 20. К.л. 343 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 3
 21. К.л. 344 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, бул. „Генерал Скобелев“ №22
 22. К.л. 345 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“
 23. К.л. 346 Учредяване възмездно право на надстрояване на обществено – обслужваща сграда, с адрес ж.к. „Дружба 1“,  ул.“Гео Милев“ №7, гр. Русе.
 24. К.л. 347 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по дворищна  регулация, с площ от 74 кв.м., приобщен къмУПИ XV- 2177 в кв. 608, жил. р-н „Мальовица“, град Русе
 25. К.л. 348 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе
 26. К.л. 349 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 1,2”
 27. К.л. 350 Съгласие за обезщетяване наследниците на Иван Енчев Карастоянов с недвижим имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.76.18 по Кадастралната карта и кадастралните (КККР) на град Русе, местност „Орта Екенлик”, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
 28. К.л. 351 Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 63427.5.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе /КККР/, с административен адрес град Русе, ул. „Бояна“ №2, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
 29. К.л. 352 Промяна в списъците с общински жилища
 30. К.л. 353 Предоставяне на земеделска земя на кметство Червена вода.
 31. К.л. 354 Програма и финансов план за 60. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2021 г.
 32. К.л. 355 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
 33. К.л. 356 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.401, находящ се в местност „Нови халваджи“, гр. Русе
 34. К.л. 357 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.148,  находящ се в местността „ДРИБАК 6“,  с. Николово, община Русе
 35. К.л. 358 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.524, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 36. К.л. 359 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 348 до о.т. 329, от о.т. 351 до о.т. 352 по ул. „Басарбовска“ , от о.т. 364 до нова о.т. в оста на ул. „Къкрина“, изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ IX-7078,4882 за озеленяване в кв.140 /с променена конфигурация/ и УПИ II-815 за ОПУ в кв. 128 /с променена конфигурация/ и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 63427.10.1905, попадащ в кв.140 по регулационния план на кв. “Средна кула“, гр. Русе
 37. К.л. 360 Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от началото на учебната 2021/2022 г. на територията на Община Русе
 38. К.л. 361 Одобряване на споразумение за сътрудничество по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –  Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
 39. Поправка на очевидна фактическа грешка
 40. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Елеонора Николова/

Предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се изпращат по електронната поща на адрес: office@obs.ruse-bg.eu