Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 08.12.2020 г. от 14:00 чрез видео-конферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 324 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 2. К.л. 325 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 3. К.л. 326 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 4. К.л. 327 Изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 5. К.л. 328 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 6. К.л. 330 Приемане на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие  „Обреден дом – Русе”, относно изменение на организационно-управленската структура и увеличаване на числеността на персоналния състав на общинското предприятие
 7. К.л. 331 Заявление от Теменужка Георгиева Петрова за отпускане на персонална пенсия
 8. К.л. 332 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022)
 9. К.л. 333 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе
 10. К.л. 334 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 11. К.л. 335 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост като клуб на Сдружение „Смело сърце“
 12. К.л. 337 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г. 
 13. К.л. 354 Програма и финансов план за 60. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2021 г.
 14. К.л. 355 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
 15. К.л. 361 Одобряване на споразумение за сътрудничество по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –  Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
 16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/

Предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се изпращат по електронната поща на адрес: office@obs.ruse-bg.eu