Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                          На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната ко1исия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 08.12.2020 г. от 15:30 часа чрез видео-конферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 324 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 2. К.л. 325 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 3. К.л. 326 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 4. К.л. 327 Изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 5. К.л. 328 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 6. К.л. 333 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе
 7. К.л. 334 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 8. К.л. 337 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г. 
 9. К.л. 340 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-988 в кв. 97 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 10. К.л. 341 Съгласие за продажба на общински терен от 96 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-22 в кв. 9 по регулационния план на село Басарбово, Община  Русе
 11. К.л. 342 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ VII-1353 в кв. 55 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 12. К.л. 343 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 3
 13. К.л. 344 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, бул. „Генерал Скобелев“ №22
 14. К.л. 345 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“
 15. К.л. 346 Учредяване възмездно право на надстрояване на обществено – обслужваща сграда, с адрес ж.к. „Дружба 1“,  ул.“Гео Милев“ №7, гр. Русе.
 16. К.л. 347 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по дворищна  регулация, с площ от 74 кв.м., приобщен къмУПИ XV- 2177 в кв. 608, жил. р-н „Мальовица“, град Русе
 17. К.л. 348 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе
 18. К.л. 349 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 1,2”
 19. К.л. 350 Съгласие за обезщетяване наследниците на Иван Енчев Карастоянов с недвижим имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.76.18 по Кадастралната карта и кадастралните (КККР) на град Русе, местност „Орта Екенлик”, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
 20. К.л. 351 Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 63427.5.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе /КККР/, с административен адрес град Русе, ул. „Бояна“ №2, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
 21. К.л. 354 Програма и финансов план за 60. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2021 г.
 22. К.л. 356 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.401, находящ се в местност „Нови халваджи“, гр. Русе
 23. К.л. 357 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.148,  находящ се в местността „ДРИБАК 6“,  с. Николово, община Русе
 24. К.л. 358 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.524, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 25. К.л. 359 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 348 до о.т. 329, от о.т. 351 до о.т. 352 по ул. „Басарбовска“ , от о.т. 364 до нова о.т. в оста на ул. „Къкрина“, изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ IX-7078,4882 за озеленяване в кв.140 /с променена конфигурация/ и УПИ II-815 за ОПУ в кв. 128 /с променена конфигурация/ и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 63427.10.1905, попадащ в кв.140 по регулационния план на кв. “Средна кула“, гр. Русе
 26. К.л. 360 Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от началото на учебната 2021/2022 г. на територията на Община Русе
 27. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Иван Иванов / 

Предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се изпращат по електронната поща на адрес: office@obs.ruse-bg.eu