Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 21.01.2021 г. от 16:00 часа чрез видео-конферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.363 Предоставяне безвъзмездно за управление на втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“  
 2. К.л.364 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на пътна връзка през ПИ 63427.314.84 в м. „Коев кладенец“, землище на гр. Русе
 3. К.л.365 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначени
 4. К.л.366 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи неприсъствени заседания на комисии
 5. К.л.367  Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 6. К.л.368 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – пътна връзка за ПИ 63427.106.41 в м. „Харманлъка“, землище на гр. Русе
 7. К.л.369 Поправка на очевидна фактическа грешка
 8. К.л.370 Промяна в състава на постоянни комисии
 9. К.л.371 Одобряване на договор за сътрудничество с „МЕГАПАРТС“ ООД за организиране дейностите по събирането на ИУМПС от имоти общинска и държавна собственост и предаването им в центровете за разкомплектоване, в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 10. К.л.372 Провеждане на процедура за промяна на територията от земеделска в горска за имот с идентификатор 47336.80.268 в землището на гр.Мартен във връзка с реализацията на обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново
 11. К.л.373 Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за клубове на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“
 12. К.л.374 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 13. К.л.375 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе 
 14. К.л.376 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Алея Възраждане“ №58, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, ул. „Алея Възраждане“ №58, ет. 1 на ДГ „Ралица“ – Русе
 15. К.л.377 Решение за отказ за приемане на искане на концесионера „АРИСТОН-С‘ ООД за изменение на Договор от 16.02.2006 г. за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив“, гр. Русе
 16. К.л.378 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.
 17. К.л.379 Одобряване на споразумение за сътрудничество
 18. К.л.380 Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги, считано от 01.01.2021 г.
 19. К.л.381 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, касаеща промяна таксите дължими за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование
 20. К.л.382 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
 21. К.л.383 Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г. включително, чиято дейност е засегната от наложените временни противоепидемични мерки
 22. К.л.384 Определяне размера на възнаграждението на Кмета на Община Русе и кметовете на кметства в Община Русе
 23. К.л.385 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода май 2020 г. – декември 2020 г.                    
 24. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Елеонора Николова/