Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

5На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 19.01.2021 г. от 14:00 чрез видео-конферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.365 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначени
 2. К.л.366 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи неприсъствени заседания на комисии
 3. К.л.367 Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 4. К.л.373 Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за клубове на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“
 5. К.л.378 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.
 6. К.л.379 Одобряване на споразумение за сътрудничество
 7. К.л.380 Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги, считано от 01.01.2021 г.
 8. К.л.381 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, касаеща промяна таксите дължими за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование
 9. К.л.382 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
 10. К.л.385 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода май 2020 г. – декември 2020 г.                    
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/