Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 20.01.2021 г. от 10:00 часа чрез видео-конферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.364 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на пътна връзка през ПИ 63427.314.84 в м. „Коев кладенец“, землище на гр. Русе
 2. К.л.365 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначени
 3. К.л.366 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи неприсъствени заседания на комисии
 4. К.л.367 Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 5. К.л.368 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – пътна връзка за ПИ 63427.106.41 в м. „Харманлъка“, землище на гр. Русе
 6. К.л.371 Одобряване на договор за сътрудничество с „МЕГАПАРТС“ ООД за организиране дейностите по събирането на ИУМПС от имоти общинска и държавна собственост и предаването им в центровете за разкомплектоване, в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 7. К.л.372 Провеждане на процедура за промяна на територията от земеделска в горска за имот с идентификатор 47336.80.268 в землището на гр.Мартен във връзка с реализацията на обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново
 8. К.л.375 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе 
 9. К.л.377 Решение за отказ за приемане на искане на концесионера „АРИСТОН-С‘ ООД за изменение на Договор от 16.02.2006 г. за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив“, гр. Русе
 10. К.л.378 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.
 11. К.л.381 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, касаеща промяна таксите дължими за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование
 12. К.л.382 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
 13. К.л.383 Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г. включително, чиято дейност е засегната от наложените временни противоепидемични мерки
 14. К.л.385 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода май 2020 г. – декември 2020 г.                    
 15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Пламен Цветков/