Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 20.01.2021 г. от 15:00 часа чрез видео-конферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.365 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначени
  2. К.л.366 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи неприсъствени заседания на комисии
  3. К.л.367 Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  4. К.л.376 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Алея Възраждане“ №58, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, ул. „Алея Възраждане“ №58, ет. 1 на ДГ „Ралица“ – Русе
  5. К.л.378 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.
  6. К.л.381 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, касаеща промяна таксите дължими за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование
  7. К.л.385 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода май 2020 г. – декември 2020 г.                     
  8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/