Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 16.02.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.386 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л.387 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
 3. К.л.388 Изменение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 4. К.л.389 Приемане на Наредба за изменение и  допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/
 5. К.л.390 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 6. К.л.391 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 7. К.л.392 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 31.12.2020 година 
 8. К.л.397 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 9. К.л.398 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година
 10. К.л.399 Участие на Община Русе в Интегриран проект  по Програма LIFE 2014-2020 на ЕС, подпрограма „Действия по климата 2020“.
 11. К.л.403 Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ Русе
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/