Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 17.02.2021 г. от 15.00 часа в заседателната зала на общината,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.386 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л.387 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
  3. К.л.388 Изменение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
  4. К.л.389 Приемане на Наредба за изменение и  допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/
  5. К.л.390 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  6. К.л.391 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД след проведен конкурс
  7. К.л.392 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 31.12.2020 година 
  8. К.л.398 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година
  9. К.л.399 Участие на Община Русе в Интегриран проект  по Програма LIFE 2014-2020 на ЕС, подпрограма „Действия по климата 2020“.
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/