Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                     На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 16.02.2021 г. от 15.30 часа в заседателната зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1.  К.л.386 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л.387 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
 3. К.л.388 Изменение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 4. К.л.389 Приемане на Наредба за изменение и  допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/
 5. К.л.390 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 6. К.л.391 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 7. К.л.392 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 31.12.2020 година 
 8. К.л.395 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.297, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 9. К.л.398 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година
 10. К.л.399 Участие на Община Русе в Интегриран проект  по Програма LIFE 2014-2020 на ЕС, подпрограма „Действия по климата 2020“.
 11. К.л.400 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.2402 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Карлък” №6, на основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и чл. 33 от ЗС
 12. К.л.401 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №52 и №54
 13. К.л.402 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на осем броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Юндола“
 14. Учредяване възмездно право на строеж и право на сервитут в полза на  „Електроразпределение Север“ АД за изграждане на обект: „Нов трафопост тип БКТП с два броя ТM 1000 kVA“ върху общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.424 по КККР на град Русе /УПИ V-424 – За жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване в кв. 675 по регулационния план на град Русе/
 15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /