Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Взаимодействие с гражданското общество, което ще се проведе на 04.02.2020 г. от 10 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. Разглеждане на жалби
  2. К.Л.53 Приемане бюджет на Община Русе за 2020 година  и приложенията към него /с преходен остатък/
  3. К.Л.54 Предварително съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инвестиции по чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), спрямо три поземлени имоти с построените в същите сгради и постройки – собственост на Община Русе, след получаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ от частен инвеститор
  4. К.Л.55 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2019 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2020 г.
  5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    / Биляна Кирова  /