Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия за взаимодействие  с гражданското общество, което ще се проведе на 02.03.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.405 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2020 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2021 г.
  2. К.л.406 Приемане Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе
  3. К.л.407 Приемане бюджета  на Община Русе за 2021 година и приложенията към него /с преходен остатьк/.
  4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Биляна Кирова/