Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

5На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 16.03.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.408 Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г.
 2. К.л.409 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 3. К.л.410 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 4. К.л.418 Необходимост от разрешение за продажба на недвижим имот, собственост на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД
 5. К.л.428 Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 6. К.л.430 Приемане на бюджетна прогноза 2022 – 2024 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
 7. К.л.432 Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги, за конкретни бенефициенти /КБ/
 8. К.л.433 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. 
 9. К.л.434 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.  
 10. Вх.№ 230/2021 Опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. № 94-05-23/08.01.2021г.
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/