Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 18.03.2021 г. от 14:00 часа в заседателната зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1.  К.л.408 Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г.
 2. К.л.409 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 3. К.л.410 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 4. К.л.425 Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 20.04.2021 г. (вторник) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 27.04.2021 г. (вторник)
 5. К.л.426 Предоставяне на общински паркинг „Воден“ за безплатно ползване
 6. К.л.428 Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 7. К.л.430 Приемане на бюджетна прогноза 2022 – 2024 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
 8. К.л.433 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. 
 9. К.л.434 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.  
 10. К.л.435 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на пътна връзка през ПИ 47336.61.148 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен   
 11. К.л.436 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имоти с идентификатори 63247.169.553, 63427.169.554, 63427.169.558 и 63427.169.542 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/