Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                     На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 16.03.2021 г. от 15.30 часа в заседателната зала на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.408 Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г.
 2. К.л.409 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 3. К.л.410 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 4. К.л.416 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 5. К.л.419 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Нови Халваджи“
 6. К.л.420 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Вихрен“ №1
 7. К.л.421 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ №9 А  
 8. К.л.422 Учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на склад към съществуващ гараж, с адрес гр. Русе, ул. „Рига“
 9. К.л.423 Съгласие за продажба на общински терен от 22 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ IX-1204 в кв. 97 по регулационния план на град Мартен, Община  Русе
 10. К.л.424 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVIII-153 в кв. 149 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 11. К.л.428 Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 12. К.л.430 Приемане на бюджетна прогноза 2022 – 2024 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
 13. К.л.433 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. 
 14. К.л.434 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.  
 15. К.л.435 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на пътна връзка през ПИ 47336.61.148 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен   
 16. К.л.436 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имоти с идентификатори 63247.169.553, 63427.169.554, 63427.169.558 и 63427.169.542 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 17. К.л.437 Откриване на процедура за провеждане на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №86, представляващ УПИ II в квартал 7 по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС
 18. К.л.438 Даване на разрешение за  изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.146.13, находящ се в местността „Хаджигенова чешма“, гр. Русе
 19. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /